yhkn.net
当前位置:首页 >> C语言3乘3矩阵对角线 >>

C语言3乘3矩阵对角线

#include int main(int argc, char* argv[]) { int arr[3][3] = {4,2,8,9,13,64,21,0,28}; int sum = 0; int i=0; int j=0; printf ("待求数组为:\n"); for (i=0;i { for (j=0;j { printf ("%4d", arr[i][j]); } printf ("\n"); } for (i=0,j=0;i { sum+=arr[i][j]; } printf ("正对角

#include void main(){int a[3][3];int i,j;//i为行j为列int sum=0;int sum1=0;//输入for( i=0; i

#include <stdio.h> int main(int argc, char* argv[]) { int arr[3][3] = {4,2,8,9,13,64,21,0,28}; int sum = 0; int i=0; int j=0; printf ("待求数组为:\n"); for (i=0;i<3;i++) { for (j=0;j<3;j++) { printf ("%4d", arr[i][j]); } printf ("\n"); } for (i=0,j=0;i<3;i++,j++)

#include<stdio.h> void main() { int a[3][3],i,j,sum=0; printf("请输入3*3矩阵数据:"); for(i=0;i<3;i++) for(j=0;j<3;j++) scanf("%d",&a[i][j]); for(i=0;i<3;i++) sum+=a[i][i]; printf("矩阵对角线元素之和为:%d",sum); }

#include void main() { int a[3][3],i,j,s=0; printf("请输入数组各个元素的值:"); for(i=0;i for(j=0;j { printf("a[%d][%d]=:\n",i,j); scanf("%d",&a[i][j]); } /*以上是把二维数组赋值*/ for(i=0;i for(j=0;j if(i==j) s+=a[i][j]; for(i=0;i for(j=0;j if(i+j==2) s+=a[i][j]; /*把两条对角线所有的元素的和输出*/ s=s-a[1][1]; printf("对角线之和为:%d.\n",s); /*去除重复的,且输出*/ }

#include int add(int a[3][3]) { return a[0][0]+a[1][1]+a[2][2]; } void main() { int a[3][3]={ {1,2,3}, {1,2,3}, {1,2,3}}; int b=add(a); printf("%d",b); }

#includeint main(){ float st[3][3],sum=0; int i,j; for(i=0;ist[i][j]; for(i=0;i

#include<iostream> using namespace std;#define n 3 void main() { int i,j,sum1=0,sum2=0; int Matrix[n][n]; cout<<"输入"<<n<<"阶矩阵:"<<endl; for(i=0;i<n;++i){ for(j=0;j<n;++j){ cin>>Matrix[i][j]; if(i==j) sum1+=Matrix[i][j]; if(i+j==n-1) sum2+=Matrix[i][j]; } } cout<<"主对角线之和为:"<<sum1<<endl; cout<<"副对角线之和为:"<<sum2<<endl; }

#include void main () {int}

#includemain(){\x09int a[3][3],i,j,sum=0;\x09printf("请输入数组元素:(3*3)\n");\x09for(i=0;i

bfym.net | jtlm.net | xmlt.net | msww.net | ldyk.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.yhkn.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com