yhkn.net
当前位置:首页 >> C 输出10的3的倍数 >>

C 输出10的3的倍数

#include <stdio.h> void main() { int i; for(i=1;i<=100;i++) { if(i%3!=0) printf("%d ",i); } }

#include<stdio.h> int main(void) { int i; for(i=1;i<101;i++) { if(i%3==0) { printf("%d ",i); } } printf("\n"); return 0; }

首先 a=n-(n/3)*3; 可以直接换成a=n%3; 一个效果,当然你要不想换也没事 问题不出在这 问题出在这句 if(a=0) a=0是赋值语句 你要将它改成if(a==0) 别看长得像 但效果完全不一样

#include "stdafx.h"#include <iostream>using namespace std;int main(){int x; copycout << "请输2113入整数:" << endl; cin >> x; if (x % 3) 5261cout << x << "不是3的倍数4102!1653" << endl; else cout << x << "是3的倍数!" << endl; system("pause"); return 0;}

#include int main() { int count=0; printf("100以内有如下数字是3的倍数:"); do { if (3*(count+1) < 100) { printf("%d,",3*count); } else { printf("%d",3*count); break; } count++; } while (1); printf("\n"); printf("总计有:%d个\n",count+1);

int sum=0; //计和 for(i=0;i<=100;i++) //从1循环到100. { if(i%3=0) //如果i取余等于0的话 则这个i是3的倍数. { sum+=i; // sum=sum+i 把这数个累计相加. } } return sum; //输出你要的和 我是学C#的,也是刚学不久,希望我的回答对你有帮助.如果你能看的懂的话!

int main() { int i; for( i=1; i<101; i++){ if(i%3==0 && i%10==6){ printf("%d\n",i); } } } 求采纳

while(i<100){if(!i%3)printf(“%d",i);i++;}

一定要用数组?用数组的版本:#include <stdio.h> void f(int first, int a[20]) { int n = 0, i; for(i = first; n < 20; i++){ if((i%3) == 0){ a[n++] = i; } } for(n = 0; n < 20; n ++){ printf("%d\n", a[n]); } } int main() { int a[20]; int first; printf("请输入第一个数:"); scanf("%d", &first); f(first, a); return 0; }

for i = 1 to 100 if 0 = i mod 3 then print i end ifnext i或for i = 0 to 99 step 3 print inext i

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.yhkn.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com