yhkn.net
当前位置:首页 >> 3年级上册数学计算题 >>

3年级上册数学计算题

1、85kg

小学数学三年级上册(计算题汇总) 基本计算题 50*2= 400*6= 22*3= 57÷9= 460-80= 23*4= 57*0= 41*3= 800*5= 50÷5= 240÷8= 230-40= 240*2= 0÷90= 130*4= 93÷3= 1008*5= 28÷4= 0+8= 3*0= 90÷3= 25*4= 56÷2= 24*5= 15*4= 50*4= 310*7

小学三年级上学期数学300计算题训练 一、口算.(25*4=100个)50*2= 400*6= 22*3= 57÷9= 460-80= 23*4= 57*0= 41*3=8000*5= 5050÷5= 240÷8= 230-40= 240*2= 0÷90= 130*4= 9300÷3= 1008*5= 28÷4= 0+8= 3*0=900÷3= 25*4= 56÷2= 24*5

附加答案:1.45+15*6= 135 2.250÷5*8=400 3.6*5÷2*4=60 4.30*3+8=98 5.400÷4+20*5= 200 6.10+12÷3+20=34 7.(80÷20+80)÷4=21 8.70+(100-10*5)=120 9.360÷40= 9 10.40*20= 800 11.80-25= 55 12.70+45=115 13.90*2= 180 14.16*6= 96 15.

35*12= 359÷3= 567+284= 602-394= 46*22= 606-208= 603÷7= 198+303= 426÷4= 23*37= 46*58= 326*5= 482÷8= 370÷7= 784-685= 76*15= 486÷2= 607÷5= 900-807= 915÷3= 560÷4= 458+542= 423÷3= 87*19= 362÷6= 525÷3= 254÷5= 192÷

一、口算.50*9= 80*6= 300*6= 60*3= 46*10= 102-76= 28+79= 900*5= 400*8= 8*9+8= 75-20= 35÷7= 72÷8= 9*200= 15÷3= 二、填空.1、王师傅要摆50盆菊花,每行摆6盆,可以摆( )行,剩下( )盆.2、一个正方形的广场,边长是300米

一、 825÷ 25= 9864÷ 48= 900÷22= 57*307= 59*198= 689÷ 34= 1105÷55= 504*32= 358÷ 25= 538÷ 33= 986÷29= 13320÷ 70= 603*36= 812÷ 57= 860÷30= 320*25= 208*47= 78*69= 9315÷23= 5160÷64= 9730÷78= 1 364*59= 35*12= 359÷3= 426

三年级口算练习(一)26+9= 57-38= 1500-700= 42*2= 99÷3= 770÷7=660÷3= 960÷3= 180÷9= 65+15= 660÷6= 800*2=50÷5= 3*800= 420÷7= 3*220= 480÷4= 58+33=420-20= 93÷3= 880÷4= 1200-200= 11*7= 80-46=0÷51= 0÷76= 0*85= 70÷7=

1010..4..4加减乘除算24!只能用一遍

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.yhkn.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com