yhkn.net
当前位置:首页 >> 24个英文字母的发音 >>

24个英文字母的发音

26个英文字母及发音音标如下: A a [ei] B b [bi:] C c [si:] D d [di:] E e [i:] F f [ef] G g [dʒi:] H h [eit∫] I i [ai] J j [dʒei] K k [kei] L l [el] M m [em] N n [en] O o [əu] P p [pi:] Q q [kju:] R r [ɑ:] S s [es] ...

可以用中文谐音来代替。 A(ei[第一声]):诶 B(bi【第四声】):币 C(sei【第一声】) D(di[第四声]):地 E(yi[第四声]):意 F(ef[e第四声f轻声]):哎付(付读短点) G(gi第四声):即 H(ai chi[ai第四声chi 轻声])哎痴(痴轻声) I:爱 J:...

A(ei[第一声]):诶 B(bi【第四声】):币 C(sei【第一声】): D(di[第四声]):地 E(yi[第四声]):意 F(ef[e第四声f轻声]):哎付(付读短点) G(gi第四声):即 H(ai chi[ai第四声chi 轻声])哎痴(痴轻声) I:爱 J:杰(托长点) K:(kei[...

一、24个英语字母的写法: 1、大写:A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 2、小写:a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 二、24个英语字母发音: 1、A a [ei]、 B b [bi:]、 C c [si:]、 D d [di:]、 E e [i:...

A(ei[第一声]) B(bi【第四声】) C(sei【第一声】) D(di[第四声]) E(yi[第四声]) F(ef[e第四声f轻声]) G(gi第四声) H(ai chi[ai第四声chi 轻声]) I:爱 J:杰(托长点) K:(kei[第四声]) L:(aio[ai第三声O轻声]) M:挨目 N :哎嗯 ...

●问题:日语中26个英文字母发音 ●回答: ("A" . "大文字 エー") ("B" . "大文字 ビー") ("C" . "大文字 シー") ("D" . "大文字 デー") ("E" . "大文字 イー") ("F" . "大文字 エフ") ("G" . "大文字 ジー") ("H" . "大文字 エイチ") ("I" . "大...

二十六个英文字母的发音: Aa[ ei] Bb [bi:] Cc [si:] Dd [di:] Ee [i:] Ff [ef] Gg [dʒi:] Hh [eit∫] Ii [ai] Jj [dʒei] Kk [kei] Ll [el] Mm [em] Nn [en] Oo [əu] Pp [pi:] Qq [kju:] Rr [ɑ:] Ss [es] Tt [ti:] Uu [ju:] Vv [...

英文字母有26个 去搜搜视频吧。中文字是无法给英文正确发音的。

A a 诶 B b 鼻 C c 嘶一 D d 第 E e 意 F f 诶夫 G g 鸡 H h 诶楚 I i 哎 J j 杰 K k 可诶 L l 诶奥 M m 诶木 N n 诶俺 O o 欧 P p 皮 Q q 可优 R r 啊尔 S s 诶咝 T t 剃 U u 一有 V v 威 W w 大不优 X x 诶克斯 Y y 外 Z z 滋一 扩展资料 英文...

诶 币 塞 地 咦 爱符 记 abcdefg 爱区 啊一 姐 开 爱偶 爱慕 恩 hijklmn 欧 皮 尅游 opq 啊 艾斯 替 rst 游 喂 达不溜 uvw 埃克斯 瓦伊 贼一 xyz 我尽力了。。。。。

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.yhkn.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com