yhkn.net
当前位置:首页 >> 敕勒川的古诗加拼音 >>

敕勒川的古诗加拼音

chì lè chuān ,yīn shān xià .敕勒川,阴山下.tiān sì qióng lú ,lóng gài sì yě .天似穹庐,笼盖四野.tiān cāng cāng ,yě máng máng .天苍苍,野茫茫.fēng chuī cǎo dī xiàn niú yáng .风吹草低见牛羊.

chì lè gē 敕勒歌 北朝民歌 chì lè chuān yīn shān xià 敕 勒 川 , 阴 山 下 . tiān sì qióng lú lǒng gài sì yě 天 似 穹 庐 , 笼 盖 四 野 .tiān cāng cāng yě máng máng 天 苍 苍 , 野 茫 茫 , fēng chuī cǎo dī xiàn niú yáng 风 吹 草 低

敕chì勒l歌gē (北朝乐府běicháoyufǔ) 敕chì勒l川chuān 阴yīn山shān下xià,天tiān似sì穹qióng庐lú ,笼lóng盖gài四sì野yě.天tiān苍cāng苍cāng,野yě茫máng茫máng,风fēng吹chuī草cǎo低dī见xiàn牛niú羊yáng.看得懂吗,望采纳哦,谢谢~

《敕勒歌》古诗拼音读法如下:chì?lèchuān????,??yīn?shān?xià.敕??勒??川?????,??阴??山???下.tiān?sì?qióng?lú,??lóng?gài?sì?yě.天??似

勒 川 古 诗拼音 chi le chuan gu shi 第四声第四声第一声 第三声第一声

chì lè gē 敕 勒 歌 chìlèchuān yīnshānxià 敕勒川,阴山下. tiānsìqiónglú lǒnggàisìyě 天似穹庐,笼盖四野.tiāncāngcāng yěmángmáng 天苍苍,野茫茫, fēngchuīcǎodīxiànniúyáng 风吹草低见牛羊.

Chì Lè gē Chì Lè chuān ,yīn shān xià , tiān sì qióng lú ,lóng gài sì yǎ . tiān cāng cāng , yě máng máng , fēng chuī cǎo dī xiàn niú yáng .敕勒歌 敕勒川,阴山下, 天似穹庐,笼盖四野. 天苍苍,野茫茫, 风吹草低见牛羊.

Chì Lè gē Chì Lè chuān ,yīn shān xià , tiān sì qióng lú ,lóng gài sì yǎ . tiān cāng cāng , yě máng máng , fēng chuī cǎo dī xiàn niú yáng .敕勒歌敕勒川,阴山下, 天似穹庐,笼盖四野. 天苍苍,野茫茫, 风吹草低见牛羊.

敕勒歌 北朝民歌 敕勒川,阴山下,天似穹庐,笼盖四野.天苍苍,野茫茫,风吹草低见牛羊.这是一首敕勒人唱的民歌,是由鲜卑语译成汉语的.它歌唱了大草原的景色和游牧民族的生活.开头两句“敕勒川,阴山下”,交代敕勒川位于

chì lè chuān ,yīn shān xià .敕勒川,阴山下.tiān sì qióng lú ,lóng gài sì yě .天似穹庐,笼盖四野.tiān cāng cāng ,yě máng máng .天苍苍,野茫茫.fēng chuī cǎo dī xiàn niú yáng .风吹草低见牛羊.

bfym.net | qhnw.net | yydg.net | 5689.net | sichuansong.com | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.yhkn.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com