yhkn.net
当前位置:首页 >> 厌可以组成什么词 >>

厌可以组成什么词

厌可以组什么词语 蛊厌、厌秽 不厌、厌胜 地厌、厌足 厌意、厌烦 厌恨、厌衰 厌弃、厌禳 厌应、厌媚 厌愤

学而不厌 不厌其烦 贪得无厌 兵不厌诈 不厌其详 百读不厌 喜新厌旧 把玩无厌 贪婪无厌 贪猥无厌 喜新厌故 贪欲无厌 贪求无厌 乐新厌旧 乐而不厌 兵不厌权 淡而不厌 三荤五厌 不厌其繁 厌难折冲 悲观厌世 折冲厌难 聚敛无厌 厌故喜新 龟厌不告 厌闻饫听 优柔厌饫 诛求无厌 饫闻厌见 切理厌心 遵厌兆祥 怜新厌旧

学而不厌、不厌其烦、贪得无厌、兵不厌诈、 不厌其详、百读不厌、喜新厌旧、把玩无厌、 贪婪无厌、贪猥无厌、喜新厌故、贪欲无厌、 贪求无厌、乐新厌旧、乐而不厌、兵不厌权、 淡而不厌、三荤五厌、不厌其繁、厌难折冲、 悲观厌世、折冲厌难、聚敛无厌、厌故喜新、 龟厌不告、厌闻饫听、优柔厌饫、诛求无厌、 饫闻厌见、切理厌心、遵厌兆祥、怜新厌旧

厌可以组什么词语 :讨厌、厌恶、厌恨、厌倦、厌战、会厌、不厌、厌世、厌弃、厌烦、无厌、厌患、厌蛊、厌祭、厌、厌忌、阴厌、厌怠、镇厌、厌快

讨厌、厌恶、厌恨、厌倦、厌战、会厌、不厌、厌世、厌弃、厌烦、无厌、厌患、厌蛊、厌祭、厌、厌忌、阴厌、厌怠、镇厌、厌快、厌离、厌恼、惹厌、厌心、厌冠、厌绝、冗厌、厌建、厌翟、厌伏、厌地、厌酸、厌然、鄙厌、厌意、厌话、厌腻、厌日、忌厌、弃厌

常用词组 厌薄 yànbó [look down upon] 厌恶,鄙视 厌薄名利 厌烦 yànfán [be bored with;be sick of;be fed up with] 厌恶;腻烦 他厌烦她耍小聪明 厌恨 yànhèn [detest and hate bitterly] 讨厌、憎恨 他厌恨那种势利小人 厌倦 yànjuàn [detest and reject]

厌 [yàn] 厌薄 yàn bó 厌恶,鄙视 厌薄名利 厌烦 yàn fán 厌恶;腻烦 他厌烦她耍小聪明 厌恨 yàn hèn 讨厌、憎恨 他厌恨那种势利小人 厌倦 yàn juàn 对某种活动失去兴趣,不愿继续做 他读小说从不厌倦 厌腻 yàn nì 厌恶、腻烦 他逐渐对这种生活厌腻了 厌气 yàn qì 方〉∶厌烦;令人生厌 我待打杀那后娘孩子,我自家男生哩?厌气杀人!没的人是傻子么!--《醒世姻缘传》厌弃 yàn qì 厌恶嫌弃 厌世 yàn shì 悲观消极,厌弃人世 千岁厌世,去而上仙.--《庄子.天地》厌恶 yàn wù 讨厌,憎恶 看到这样的食物不可能不厌恶

讨厌、 厌恶、 厌倦、 厌恨、 不厌、 厌战、 厌弃、 厌烦、 会厌、 厌世、 镇厌、 阴厌、 无厌、 厌祭、 厌蛊、 厌怠、 厌、 厌快、 厌忌、 厌心、 冗厌、 充厌、 厌话、 厌恼、 弃厌、 厌翟、 厌建、 惹厌、 厌地、 厌离、 厌应、 厌然、 厌日、 亡厌、 厌断、 厌伏、 厌酸、 鄙厌、 厌意、 厌暴

厌字组词 :讨厌、厌恶、厌倦、厌恨、不厌、厌战、厌弃、厌烦、会厌、厌世、镇厌、阴厌、无厌、厌祭、厌蛊、厌怠、厌、厌快、厌忌、厌心、冗厌、充厌、厌话、厌恼、弃厌、厌翟、厌建、惹厌、厌地、厌离、厌应、厌然、厌日、亡厌、厌断、厌伏、厌酸、鄙厌、厌意、厌暴

冗厌、禳厌、弃厌,谦厌、疲厌、隔厌、符厌,地厌、怠厌、会厌、可厌,鄙厌、不厌、厌讥、厌衰,厌钝、厌恶、厌旦、厌煎,厌战、厌世、厌腻、厌当,厌捍、厌饫、厌绝、厌然,厌、厌事、厌冠、厌副,厌降、厌地、厌离、厌,厌应

ndxg.net | zxsg.net | dfkt.net | nmmz.net | lzth.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.yhkn.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com