yhkn.net
当前位置:首页 >> 二维数组转置C语言 >>

二维数组转置C语言

#include"stdio.h" int main() { int i,j,a[3][4]; for(i=0;i<3;i++) for(j=0;j<4;j++)scanf("%d",&a[i][j]); for(j=0;j<4;j++) { for(i=0;i<3;i++) printf("%d ",a[i][j]); printf("\n"); } return 0; } 复制别人的~百度矩阵转置~基本都类似~无非就是行列的转换~

首先字义二维数组A[M][N],函数(Revolve)如下:intM=100,N=100;main(){inti,j,Temp;/*定义并初始化二维数组*/intA[M][N]={{.},{},.{}};/*转置*/for(i=0;i<M;++i)for(j=0;j<N,++j)if(i!=j){Temp=Array[i][j];Array[i][j]=Array[j][i];Array[j][i]=Temp;}}

int a[10]; int b[10]; int *p; p=a; b=p; 这样?

//数组大小可以自己定,即改变m和n#include #define m 3#define n 3void main(){ int i,j,t,a[m][n]; printf("请输入一个二维数组:\n"); for (i=0;i 评论0 0 0

#include <stdio.h>#include <stdlib.h> int main() { int a[5][5],b[5][5]; int i,j; for(i=0;i<5;i++) for(j=0;j<5;j++) scanf("%d",&a[i][j]); for(i=0;i<5;i++) { for(j=0;j<5;j++) { b[j][i]=a[i][j]; printf("%d ",a[i][j]); } printf("\n"); } for(i=0;i<5;i++) { for(j=0;j<5;j++) printf("

#define N 10main(){int a[N][N], n, i, j, t;scanf("%d", &n);// 输入二维数组for(i=0; i 评论0 0 0

举例如下的矩阵A:1 2 34 5 67 8 9 则经过转置后,即将矩阵的第i行变成了现在的第i列,则原来的矩阵A变为如下矩阵B:1 4 72 5 83 6 9 代码:#include int main() { int n[3][3]={1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}; int i, j, temp; printf("原始矩阵:\n"); for(i=0;

#include "stdafx.h"#include<iostream> using namespace std; void input(); void output(); void sort(); int a[4][4]; int main() { cout << "请输入二维数组中的7a64e59b9ee7ad943133336339643116个数" << endl; input(); cout << "转置前的二维数

首先字义二维数组a[m][n],函数(revolve)如下:int m=100,n=100;main(){ int i,j,temp; /*定义并初始化二维数组*/ int a[m][n]={{.},{},.{}}; /*转置*/ for(i=0;i 评论0 0 0

int sort(int s[3][3]){ int i,j; printf("转置后数组:\n"); for(i=0;i<3;i++) { for(j=0;j<3;j++) { printf("%d\t",s[j][i]); ////如果不对就输出s[i][j]试试 } printf("\n"); } return 0; }

qyhf.net | ddgw.net | ntjm.net | gsyw.net | hhjc.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.yhkn.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com