yhkn.net
当前位置:首页 >> 的拼音 >>

的拼音

“都是”的拼音:[doū] [shì] 释义 都是的意思是全部是.1. 都[ dū ] 大都市:~市.~会.一国的最高行政机关所在的地方,京城:首~.国~.京~.建~.2. 都[ dōu ] 1.全,完全:~要.功课学得~不错.造句 他们都是好孩子.

“熟”是多音字,读音:【shú】、【shóu】 释义:1. [ shú ] ①食物烧煮到可吃的程度.②成熟,植物的果实或种子长成.③程度深.④因常接触而知道得清楚. ⑤熟练,对某种工作精通而有经验.⑥经过加工或炼制的.2. [ shóu ] 义同“熟”,

拼音: 《jiè zǐ shū 》zhū gě liàng 《诫子书》诸葛亮 fū jūn zǐ zhī háng ,jìng yǐ xiū shēn ,jiǎn yǐ yǎng dé .fēi dàn bó wú yǐ míng zhì , 夫君子之行,静以修身,俭以养德.非淡泊无以明志, fēi níng jìng wú yǐ zhì yuǎn .fū xué xū jìng yě ,cái xū

声母表b p m f d t n l g k h j q x zh ch sh r z c s y w 韵母表a o e i u v ai ei ui ao ou iu ie ve er an en in un vn ang eng ing ong 声母有23个,韵母有24个

爪在一般情况下都读zhǎo.读zhǎo,既可以表示鸟兽的带甲的脚趾,也可以表示鸟兽脚趾的甲.即zhǎo爪就是鸟兽的指甲、 趾甲.《现代汉语词典》就是这样解释的(1)乌龟

了 拼音:liǎo,le 解释:[liǎo ] 1.明白,知道:明~.一目~然.2.完结,结束:完~.~结.3.在动词后,与“不”、“得”连用,表示可能或不可能:看不~.办得~.4.与“得”、“不得”前后连用,表示异乎寻常或情况严重:那还~得![le ] 1.放在动词或形容词后,表示动作或变化已经完成:写完~.2.助词,用在句子末尾或句中停顿的地方,表示变化,表示出现新的情况:刮风~.

要拼音:[yào,yāo]来自百度汉语|报错要_百度汉语[释义] [yào]:1.索取. 2.希望,想. 3.请求. 4.重大,值得重视的. 5.应该,必须. 6.将(jiāng). 7.如果,倘若. 8.表选择. [yāo]:1.求,有所倚仗而强求. 2.古同“腰”.3.古同“邀”,中途拦截.4.古同“邀”,约请.5.姓.

个gè 1.量词:三~月.洗~澡. 2.单独的:~人.~性.~位. 3.人或物体的大小:高~子. 4.加在“昨儿”、“今儿”、“明儿”等后面,与“某日里”相近.gě 〔自~儿(个)gěr〕自己.亦作“自各儿”.

汉语拼音方案与汉民族标准语 纪念汉语拼音方案发表44周年 北京大学中文系 王理嘉 [提要]一、从简略的回顾中,阐明从19世纪末发展起来的汉语拼音运动一开始就是与语言的统一、社会的发展、民族的团结紧密结合在一起的.历史事实不止

拼 音 dī dí dì de 部 首 白笔 画 8五 行 火五 笔 RQYY生词本基本释义 详细释义 [ dī ](外)“的士”(出租车)的省称:打~|~哥(称男性出租车司机).[ dí ]真实,实在:~当|~确.[ dì ]箭靶的中心:中~|有~放矢.[目的]要达到的目标、境地:~明确[ de ]助词.①用在定语后.1.定于与后面的名词是修饰关系:美丽~风光|宏伟~建筑.2.定语与后边的名词是所属关系,旧时也写作“底”:我~书|社会~性质.②用在词或词组后,组成“的”字结构,表示人或事物:吃~|穿~|红~|卖菜~.③用字句末,表示肯定的语气,常跟“是”相应:他是刚从北京来~.

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.yhkn.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com