yhkn.net
当前位置:首页 >> 刺勒歌古诗带拼音朗读 >>

刺勒歌古诗带拼音朗读

chì lè chuān ,yīn shān xià .敕勒川,阴山下.tiān sì qióng lú ,lóng gài sì yě .天似穹庐,笼盖四野.tiān cāng cāng ,yě máng máng .天苍苍,野茫茫.fēng chuī cǎo dī xiàn niú yáng .风吹草低见牛羊.

chì lè chuān ,yīn shān xià .敕勒川,阴山下.tiān sì qióng lú ,lóng gài sì yě .天似穹庐,笼盖四野.tiān cāng cāng ,yě máng máng .天苍苍,野茫茫.fēng chuī cǎo dī xiàn niú yáng .风吹草低见牛羊.

chì lè gē 敕勒歌 北朝民歌 chì lè chuān yīn shān xià 敕 勒 川 , 阴 山 下 . tiān sì qióng lú lǒng gài sì yě 天 似 穹 庐 , 笼 盖 四 野 .tiān cāng cāng yě máng máng 天 苍 苍 , 野 茫 茫 , fēng chuī cǎo dī xiàn niú yáng 风 吹 草 低

ci le ge

Chì Lè gē Chì Lè chuān ,yīn shān xià , tiān sì qióng lú ,lóng gài sì yǎ . tiān cāng cāng , yě máng máng , fēng chuī cǎo dī xiàn niú yáng .敕勒歌敕勒

《敕勒歌》古诗拼音读法如下:chì?lèchuān????,??yīn?shān?xià.敕??勒??川?????,??阴??山???下.tiān?sì?qióng?lú,??lóng?gài?sì?yě.天??似

Chì Lè gē Chì Lè chuān , yīn shān xià , tiān sì qióng lú , lóng gài sì yǎ . tiān cāng cāng , yě máng máng , fēng chuī cǎo dī xiàn niú yáng . 敕勒歌 敕勒川, 阴山下, 天似穹庐, 笼盖四野. 天苍苍, 野茫茫, 风吹草低见牛羊.

yexia

chì lè gē 敕 勒 歌 chìlèchuān yīnshānxià 敕勒川,阴山下. tiānsìqiónglú lǒnggàisìyě 天似穹庐,笼盖四野.tiāncāngcāng yěmángmáng 天苍苍,野茫茫, fēngchuīcǎodīxiànniúyáng 风吹草低见牛羊.

chì lè chuān ,yīn shān xià .敕勒川,阴山下.tiān sì qióng lú ,lóng gài sì yě .天似穹庐,笼盖四野.tiān cāng cāng ,yě máng máng .天苍苍,野茫茫.fēng chuī cǎo dī xiàn niú yáng .风吹草低见牛羊.《敕勒歌》选自《乐府诗集》,是南北朝

pznk.net | qzgx.net | skcj.net | ddng.net | 90858.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.yhkn.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com