yhkn.net
当前位置:首页 >> 编程题 编程求C语言表达式4A+5B的值,假设A=3,B=... >>

编程题 编程求C语言表达式4A+5B的值,假设A=3,B=...

#incloud #inlouod main() {int a =3: float b =1.5: printf("%f",4*a+5*b); }

#include int main(){ int a=3,b=5; int c; c=4*a*a+5*b*b*b; printf("%d",c); return 0; } /* 按照求a平方和b立方来计算的,不知道你的具体要求是啥*/

#include #include void main(){ double a=3,b=1.5,result=0;result=4*pow(a,2) + 5*pow(b,3);printf("%0.1f \n",result);}

6△3=4×6-5×3=9

16a^2-25b^2=36 (4a+5b)(4a-5b)=36 4a+5b=9 4a-5b=4 4a+5b=9 解得a=13/8 b=1/2 ~望采纳

设生成D的质量为x,4A+5B=4C+6D, 20 18 30g x2030g=18x,x=27g,参加反应的B的质量为:30g+27g-17g=40g,则该反应中B与D的质量比为:40g:27g=40:27.故选:A.

已知3/4a=4/5b,那么b:a=(16 ):(15 ) 不懂可追问,有帮助请采纳,谢谢!

解: 4x-5×(5※2)=38 4x-5×(4×5-5×2)=38 4x-5×(20-10)=38 4x-5×10=38 4x=38+50 4x=88 x=22 望采纳

4a+5b=-19 3a-2b=3 解 a=(3+2b)/3 代入:4+8/3b+5b=-19 b=-3 a=-1

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.yhkn.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com