yhkn.net
当前位置:首页 >> 编程题 编程求C语言表达式4A+5B的值,假设A=3,B=... >>

编程题 编程求C语言表达式4A+5B的值,假设A=3,B=...

#include int main(){ int a=3,b=5; int c; c=4*a*a+5*b*b*b; printf("%d",c); return 0; } /* 按照求a平方和b立方来计算的,不知道你的具体要求是啥*/

#include #include void main(){ double a=3,b=1.5,result=0;result=4*pow(a,2) + 5*pow(b,3);printf("%0.1f \n",result);}

6△3=4×6-5×3=9

4a+5b =4x1.2+5x3.8 =4.8+19 =23.8

已知:4a=5b 故:a=5b/4 b=4a/5 1) (a-b)/b =(5b/4 - b) / b =(1/4b) / b =1/4 2) a/(a+b) =a/(a+4a/5) =a/ (9a/5) =5/9 3) (a+b)/b =(5b/4+b)/b =(9b/4)/b =9/4

设生成D的质量为x,4A+5B=4C+6D, 20 18 30g x2030g=18x,x=27g,参加反应的B的质量为:30g+27g-17g=40g,则该反应中B与D的质量比为:40g:27g=40:27.故选:A.

解: 4x-5×(5※2)=38 4x-5×(4×5-5×2)=38 4x-5×(20-10)=38 4x-5×10=38 4x=38+50 4x=88 x=22 望采纳

4a+5b=-19 3a-2b=3 解 a=(3+2b)/3 代入:4+8/3b+5b=-19 b=-3 a=-1

3a+4b=31 (1) 4a+5b=32 (2) 4(1)-3(2) b = 28 from (1) 3a+112=31 3a=-81 a=-27

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.yhkn.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com